ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಉತ್ತರ: ಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರದಅಧಿಕೃತಜಾಲತಾಣವುಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯದಸಮಗ್ರಮಾಹಿತಿಯನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಮತ್ತುಪರಂಪರೆಯಮಾಹಿತಿಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ನಾಗರಿಕರಮಾಹಿತಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳುಮತ್ತುಸರ್ಕಾರದಇ-ಸೇವೆಗಳಬಗ್ಗೆಯೂಇದುವಿವರಗಳನ್ನುನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾಲತಾಣವುವಿವಿಧ, ಇಲಾಖೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಪ್ರಮುಖಅಧಿಕಾರಿಗಳಅಧಿಕೃತಸಂಪರ್ಕಕೈಪಿಡಿಯಮಾಹಿತಿಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆಮತ್ತುಹಲವುವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನುನೀಡುವುದರಿಂದಇತರರಾಜ್ಯಗಳಜಾಲತಾಣಗಳಿಗಿಂತಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಅಧಿಕೃತಜಾಲತಾಣwww.karnataka.gov.inನಲ್ಲಿರಾಜ್ಯದಬಗ್ಗೆವಿವರಗಳನ್ನುನೀಡುವುದುಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದನಾಗರಿಕರಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಇ-ಸೇವೆಗಳವೇದಿಕೆಯನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಒದಗಿಸಲಾದ ‘ಇ-ಸೇವೆಗಳು’ ಎಂಬಬಟನ್ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕ ಇ-ಸೇವೆಗಳನ್ನುಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದುಸರ್ಕಾರಿಮೊಬೈಲ್ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿಸೇವೆಗಳು (ಜಿ 2 ಸಿ), ಸರ್ಕಾರದಿಂದಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆಸೇವೆಗಳು (ಜಿ 2 ಬಿ) ಸರ್ಕಾರದಿಂದಮತ್ತುಸರ್ಕಾರಿನೌಕರರಿಗಾಗಿ(ಜಿ 2 ಜಿ)ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆಹೊಸಪುಟದಲ್ಲಿತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ: ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯದಅಧಿಕೃತಆಡಳಿತಭಾಷೆಕನ್ನಡವಾದ್ದರಿಂದ, ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ‘ಕನ್ನಡ’ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯಭಾಷೆಯಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಬಳಕೆದಾರರುತಮ್ಮಆದ್ಯತೆಯನ್ನುಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದಜಾಲತಾಣವನ್ನುಸ್ಪಂದನಾತ್ಮಕವಾಗಿವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಮತ್ತುಮೊಬೈಲ್ಮತ್ತುಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಂತಹಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿಬಳಕೆಗೆಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನಾಗರಿಕರ ‘ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ’ಗೆಅವಕಾಶನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನಾಗರಿಕರುವಿವಿಧವಿಷಯಗಳಬಗ್ಗೆತಮ್ಮಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನುಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಈ ಜಾಲತಾಣದಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವಕುಂದುಕೊರತೆಮೆನ್ಯುವೊಂನದನ್ನುನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದುಸಾರ್ವಜನಿಕಕುಂದುಕೊರತೆಪರಿಹಾರಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆಮರುಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನಾಗರಿಕರುತಮ್ಮಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನುಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಬಣ್ಣಕುರುಡುತನಹೊಂದಿರುವಬಳಕೆದಾರರಿಗೆಜಾಲತಾಣಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಭಬಳಕೆಗೆಜಾಲತಾಣವನ್ನುಕಪ್ಪುಮತ್ತುಬಿಳಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಲತಾಣದಮೇಲಿನಬಲಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದಚೌಕದಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘A’ ಅಕ್ಷರವನ್ನುಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡುವುದರಿಂದಜಾಲತಾಣವುಕಪ್ಪುಮತ್ತುಬಿಳಿಬಣ್ಣಕ್ಕೆಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆಭೇಟಿನೀಡುವವರಿಗೆಮೆನ್ಯುಬಾರ್ನಲ್ಲಿನಸರ್ವೆಬಟನ್ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಆಯ್ಕೆಯನ್ನುಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಜಾಲತಾಣದಮೆನ್ಯುಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ “ಆರ್.ಟಿ.ಐ.” ಬಟನ್ಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು https://rtionline.karnataka.gov.in ಗೆಮರುಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಬಳಕೆದಾರರುಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್.ಟಿ.ಐ.ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನುಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದವಿವಿಧಇಲಾಖೆಗಳುಆಯೋಜಿಸಿರುವಮೊಬೈಲ್ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಅಧಿಕೃತವೆಬ್ಸೈಟ್https://apps.karnataka.gov.inಅನ್ನುಜಾಲತಾಣದಇ-ಸರ್ವಿಸಸ್ಆಯ್ಕೆಅಡಿಯಸರ್ಕಾರಿಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಎಂಬಲ್ಲಿಲಿಂಕ್ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಜ್ಯಪಾಲರಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಕಚೇರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಪರಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳುಮತ್ತುಇತರಪ್ರಮುಖಸಂಪರ್ಕಮಾಹಿತಿಯನ್ನುಹೊಂದಿರುವ“ಸರ್ಕಾರದಸಂಪರ್ಕಕೈಪಿಡಿ”ಯನ್ನುಜಾಲತಾಣದಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, “ಭಾರತಸರ್ಕಾರದಜಾಲತಾಣಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಜಿಐಜಿಡಬ್ಲ್ಯು)”, “ಬಳಕೆದಾರಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು” ಮತ್ತು “ಕನ್ನಡಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ರಾಧಿಕಾರ”ದಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿಗೆಅನುಗುಣವಾಗಿಜಾಲತಾಣವನ್ನುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು “ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು(GIGW)”, “ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (Accessibility Guidelines)” ಮತ್ತು “ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ” ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
  • ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

  • ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ |ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆ| ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಹಾಯ, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ : 080-22230060 | ಇ-ಮೇಲ್ : pd.webportal@karnataka.gov.in

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-02-2020 05:12 PM ಸಂದರ್ಶಕರು : 100548 ಆವೃತ್ತಿ : CeG/KRN 1.4