ಶಿಕ್ಷಣ

ವಿವರಗಳು ಘಟಕ 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 f 2017-18 g
ಶಿಕ್ಷಣ              
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು   ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 32630 35143 40208 50340 59428 62007
ದಾಖಲಾತಿ   ೦೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ 4064 4974 6922 8581 7425 8365
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು   ಸಂಖ್ಯೆ 2002 2381 5020 8928 13447 15666
ದಾಖಲಾತಿ  ೦೦೦ ಗಳಲ್ಲಿ 483 713 1334 1955 2604 1760

ಮೂಲ:

  1. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಘೋಷ್ವರೆ 1960-61, 1967-1968, 1970-71, 1973-74, 1983-84, 1993-94, 2000-05 & 2005-11. 2011-12, 2015-16.
  2. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 1961-62, 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01, 2008-09, 2009-10, 2010-11 & 2014-15, 2015-16,2016-17.

    f. 1 ರಿಂದ 7 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 8 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.

    g.1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 9 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-01-2020 11:02 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin