ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌
1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ 05.04.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ 43 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಶೀಘ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 04.04.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ 1526 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕರೋನಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 292 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಶಂಕಿತ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 696 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವೈರಸ್‌ ಹರಡಸವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸ್ಸಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ಕೈಪಿಡಿ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 926 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ವೈರಸ್‌ ಹರಡಸವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖಗವುಸ್ಸಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ಕೈಪಿಡಿ - ಕನ್ನಡ - 3995 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಭಾರತೀಯ ಹಿರೀಯ ನಾಗರೀಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 95 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ 550 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು(ಆಯುರ್ವೇದ) - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 5830 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹತಡದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 458 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 1563 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ 192 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಹಿರಿಯನಾಗರೀಕರಮಾನಸಿಕಆರೋಗ್ಯಕಾಪಾಡುವಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 198 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಆರೋಗ್ಯಸೂಚನೆ - ಎಲ್ಲರೂಮಾಸ್ಕ್ (ಮುಖಗವಸು) ಧರಿಸುವಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಕುರಿತು 31.03.2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಕುಟುಂಬಕಲ್ಯಾಣಸೇವೆಗಳು> 686 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಆರೋಗ್ಯಸೂಚನೆ - ಎಲ್ಲರೂಮಾಸ್ಕ್ (ಮುಖಗವಸು) ಧರಿಸುವಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಕುರಿತು 31.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಕುಟುಂಬಕಲ್ಯಾಣಸೇವೆಗಳು 694‌ ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಕರೋನಾಸೋಂಕುತಡೆಗಟ್ಟಲುಮಾಸ್ಕ್‌(ಕೈಪಿಡಿ) - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾರತಸರ್ಕಾರದಪ್ರಧಾನವೈಜ್ಞಾನಿಕಸಲಹಾಕಚೇರಿ 1754 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಕೋವಿಡ್‌ -19 ರೋಗಿಗಳನ್ನುಪರೀಕ್ಷಸಲುಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಕುಟುಂಬಕಲ್ಯಾಣಇಲಾಖೆ, ಭಾರತಸರ್ಕಾರ 174 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ವಸಲೆಕಾರ್ಮಿಕರಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್‌ ಕುರಿತುಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಕುಟುಂಬಕಲ್ಯಾಣಇಲಾಖೆ, ಭಾರತಸರ್ಕಾರ 160 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಸಾಮಾನ್ಯಆರೋಗ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳುಮತ್ತುಗುರುತಿಸಿದಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆಸಲಕರಣೆಗಳಬಳಕೆಗೆಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯಮತ್ತುಕುಟುಂಬಕಲ್ಯಾಣಇಲಾಖೆ, ಭಾರತಸರ್ಕಾರ 1422 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಎದೆಹಾಲುಉಣಿಸುವಮತ್ತುಗರ್ಭಿಣಿಯರಆರೋಗ್ಯದಮೇಲೆಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರೀಣಾಮಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಝಾಕೀಆಡಿಮಾಸ್ಸಿ, 2909 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕೆತ್ಸೆಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೊಕ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆ 22.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 1023 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ 21.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 628 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಕೋವಿಟ್-19 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 103 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗಿದಾರರ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 877 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 143 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 532 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - 256 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು 21.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು 597 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 19.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 709 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 04.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Dಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 365 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಸೂಚೆನೆಗಳು 16.03.2020 ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 704 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 ಐ.ಡಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ, ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಯುಗೆ ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ 75 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನೋವೆಲ್‌ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1184 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವಲಸಿಗ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ಮಾಲಿಕೆ 94 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಕುರಿತು ವೈದ್ಯಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 31.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 251 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 751 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಹಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 751 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 ವೈಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿ.ಡಿ.ಸಿC 2924 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 ಕರೋನಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಬದ್ಧತಾ ಯೋಜನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ 672 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ಕೋವಿಡ್‌-19 ಎದುರಿಸುಲು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸನ್ನದ್ದಗೊಳಿಸುವುದುವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಥಾನಿಕ ಉಪ ವಲಯ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1678 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷನಾ ಕವಚಗಳ  ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 189 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಡಾ. ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ 1235 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43 ನಾನ್-ಫರ್ಮಾಸಿಟಿಕ್ಯುಲ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಡಾ. ಮಹಮೊಮ್ಮದ್ ಶ್ರಿಫ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 1053 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಐಸಿಎಂಆರ್‍-ಎನ್‍ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ 2970 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45 ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‍-19 ಪರೀಣಾಮಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 18779 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
46 ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1452 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ನಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು 28.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 37 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48 ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೋಟಸ್‍ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1363 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49 ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1852 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50 ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15.01.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 1002 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51 ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ 360 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
52 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಮರು ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ Wಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1.51 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
53 ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‍ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10.04.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2.38 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
54 ಕೋವಿಡ್‍ -19 ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತಿವಿವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ (ಕ್ಷಯರೋಗ ಕೋವಿಡ್‍-19 ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ) 25.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ 4547 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
55 ಕೋವಿಡ್‍-19 ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು 20.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 371 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
56 ಕೋವಿಡ್‍-19 ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ - ಕನ್ನಡ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವ ದೆಹಲಿ 2164 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
57 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಸ್ಕೃತ ವಿಧಾನಗಳು 20.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 42 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
58 ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1871 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
59 ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‍ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 144 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
60 ಕೋವಿಡ್‍-19 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 3040 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
61 ಕೋವಿಡ್‍ -19 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಲಹೆಗಳು 16.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 407 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
62 ಕೋವಿಡ್‍-19 ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ನವ ದೆಹಲಿ 528 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
63 ಕರೋನಾ ಶಂಕಿತರು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು - ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ - 175 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
64 ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15.03.2020 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 150 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
65 ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಮೃತದೇಹಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 15.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 306 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
66 ಕರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿಧಾನ 21.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಭಾರತೀಯ ವೈದದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 666 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
67 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾವಾಸಿಗರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 995 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
68 ಕಕೋವಿಡ್‍-19 ಹರಡದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು 10.03.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 100 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
  • ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

  • ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ |ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ| ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಹಾಯ, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರವಾಣಿ : 080-22230060 | ಇ-ಮೇಲ್ : pd.webportal@karnataka.gov.in

ವಿನ್ಯಾಸ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್: cegಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ